خانه
   
  اینترنت پرسرعت دزفول
   
  تعرفه اینترنت پر سرعت در دزفول
  پیش شماره های فعال اینترنت پرسرعت دزفول
   
    

  پیش شماره های فعال برای دریافت اینترنت پرسرعت در دزفول به شرح زیر می باشد پیش شماره های قابل ارائه در دزفول

  تاریخ واگذاری سرویس/
  ثبت نام آنلاین

  پیش شماره ها

  نام مرکز مخابرات

  شهر

  استان

  هم اکنون
  ۶٢۶
  آزادگان

  دزفول

  هم اکنون
  ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵
  ۲۲۶ ۲۲۷  امام
  هم اکنون
  ٣٢٢
  ایثارگران
  هم اکنون
  ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷


  فردوسی